Stadgar


Koredssläktens föreningsstadgar


Antagna vid släktmöte           1988-06-04


Reviderade vid släktmöte         2003-08-30

Reviderade vid släktmöte         2008-09-14

Reviderade vid släktmöte         2013-06-01         

Reviderade vid släktmöte      2019-06-15


§ 1

Koredssläktens uppgift är
att verka för sammanhållning inom släkten samt
att låta föra register och utföra forskningar i släktens historia.


§ 2

Varje ättling till Maria Larsdotter och Fredrik Bengtsson från Kored i Alboga socken kan vara medlem i föreningen. Ingift eller sammanboende med ättling kan också vara medlem. Därutöver kan personer som har anknytning med gemensamma släktrötter bli medlemmar. Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av släktmöte. Familjemedlemmar med gemensam postadress betalar en gemensam årsavgift, lika stor som för enskild medlem. Det står dock var och en fritt att bidra med ett större belopp än den fastställda årsavgiften.


§ 3

Släktmöte hålls vart tredje år. Kallelse utgår via e-post eller traditionellt brev till medlems senast kända adress senast en månad före släktmötet. I samband med släktmötet kan lämpligen någon form av aktivitet anordnas till exempel ett släktkalas eller annat som kan omfattas av alla medlemmar.


§ 4

På släktmötet väljs en styrelse som ansvarar för föreningens verksamhet mellan släktmötena. Styrelsen består av ett udda antal ledamöter och väljs på tre år. Varje släktgren utgående från vart och ett av Maria och Fredriks barn bör om möjligt vara representerad i styrelsen.
Styrelseledamot har rätt till kostnadsersättning men inte arvode. Styrelsen är beslutsmässig om minst en mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Ordföranden väljs direkt på släktmötet och styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och vid behov även ytterligare funktioner.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst en gång om året.
Föreningens firma tecknas av ordföranden och den eller de personer som styrelsen utser.
Styrelsen ansvarar också för att alla medlemmar får medlemsinformation i någon form minst en gång per år.


§ 5

För granskning av räkenskaper och förvaltning utser släktmöte två revisorer och en revisorssuppleant för tre år. Revisor som är föreningsmedlem har inte rätt till arvode. Räkenskaperna avslutas per kalenderår. Föreningens ekonomi och verksamhet lämnas till revisorerna i god tid före släktmötet och redovisas till medlemmarna i samband med kallelsen till mötet.


§ 6

Vid släktmötet skall bland annat följande behandlas:

a) Upprop
b) Släktmötets behöriga utlysande
c) Val av funktionärer för släktmötet
- ordförande
- sekreterare
- två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
- rösträknare
d) Styrelsens berättelse för de gångna tre åren.
e) Revisorernas berättelse för de gångna tre åren.
f) Ansvarsfrihet för styrelsen
g) Budget och fastställande av årsavgift för de kommande tre åren.
h) Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

i) Val av ordförande för tre år.
j) Val av styrelseledamöter för tre år.
k) Val av styrelsesuppleanter för tre år.
l) Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tre år.
m) Val av valberedning för tre år inklusive sammankallande.


När vid röstning på släktmöte lika röstetal uppnås har mötesordföranden utslagsröst om denne tillhör föreningen.
Vid val av revisorer får styrelsen inte delta.


§ 7

Upplösning
För att föreningen skall kunna upplösas fordras att vid två på varandra följande släktmöte beslut fattas om att upplösa föreningen. Vid ett sådant beslut skall minst fyra femtedelar av de på släktmötet närvarande vara överens. Om föreningen upplöses fattar det sista släktmötet beslut om disposition av föreningens tillgångar.

Copyright © All Rights Reserved.